8th Class Samveda YouTube Video Lessons

8th Class Samveda YouTube Video Lessons

Samveda YouTube Video Lessons of Class 8 have been properly organized and uploaded below for the benefit of the students and teachers.

These Video Lessons are very useful for the students to learn and understand the lessons at their comfortable time and place as these lessons are available 24/7 on Makkala Vani YouTube Channel.

Click on the subject of your choice and then select your lesson and click on it to watch the video of the same on Makkala Vani YouTube Channel.

8th Class Samveda YouTube Video Lessons:

$ads={2}

(Click on any subject of your choice to see the list of lessons)

Maths

1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-1

2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-2

3. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-1

4. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-2

5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗ-3

6. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

7. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

8. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

9. ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-2

10. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

11. ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

12. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

13. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

14. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-1

15. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-2

16. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಭಾಗ-3

17. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1

18. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2

19. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

20. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

21. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-1

22. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-2

23. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಭಾಗ-3

24. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-1

25. ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಭಾಗ-2

26. ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ-1

27. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-1

28. ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-2

29. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-1

30. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಭಾಗ-2

31. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-1

32. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-2

33. ಅನುಪಾತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾಗ-3

34. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-1

35. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-2

36. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಭಾಗ-3

37. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

38. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

Science

1      ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

2 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

3 ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-3

4 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-1

5 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಭಾಗ-2

6 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-1

7 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗ-2

8 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳ ಭಾಗ-3

9 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-1

10 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-2

11 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಭಾಗ-3

12 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

13 ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

14 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-1

15 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-2

16 ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ-3

17 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-1

18 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-2

19 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಭಾಗ-3

20 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-1

21 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ-2

22 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾಗ-2

24 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-1

25 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾಗ-2

26 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-1

27 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ-2

28 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-1

29 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-2

30 ಬೆಳಕು ಭಾಗ-3

31 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-1

32 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-2

33 ಶಬ್ದ ಭಾಗ-3

34 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಭಾಗ-1

35 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಭಾಗ-2

36 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-1

37 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-2

38 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಭಾಗ-3

39 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-1

40 ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾಗ-2

Social Science

1 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

2 ಆಧಾರಗಳು

3 ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು

4 ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ

5 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

6 ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ

7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

8 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-1

9 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-2

10 ಶಿಲಾಗೋಳ ಭಾಗ-3

11 ಸಂಸ್ಕೃತಿ

12 ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

13 ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು

14 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

15 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ

16 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-1

17 ವಾಯುಗೋಳ ಭಾಗ-2

18 ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

19 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-1

20 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-2

21 ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾಗ-3

22 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-1

23 ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಗ-2

24 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು

25 ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ

26 ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ

27 ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾನರು

28 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರು

29 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-1

30 ರಾಷ್ತ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಭಾಗ-2

31 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-1

32 ಜಲಗೋಳ ಭಾಗ-2

33 ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

34 ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆದಾಯ

35 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ

36 ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು

37 ಜೀವಗೋಳ

38 ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

39 ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

40 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Previous Post Next Post